Tìm kiếm Freelancer Influencer Marketing

Influencer marketing là một hình thức marketing sử dụng những những người có tầm ảnh hưởng để truyền tải thông điệp của nhãn hàng đến thị trường. Thay vì quảng cáo trực tiếp đến với một nhóm khách hàng, bạn sẽ truyền cảm hứng và trả tiền cho người ảnh hưởng để giúp bạn làm điều đó.

Không tìm thấy kết quả

Hãy đăng dự án mới để tìm Freelancer hoàn thành công việc cho bạn