Tìm kiếm Freelancer Truyền thông trả phí

Paid Media (truyền thông trả phí) - kênh truyền thông mà một doanh nghiệp, tổ chức hay bất kỳ cá nhân nào sẽ phải trả tiền để sở hữu nó. Nó bao gồm các bài đăng của người nổi tiếng có liên quan đến thương hiệu, quảng cáo trên báo chí, trang điện tử,...và nhiều hình thức quảng cáo khác nữa.

Không tìm thấy kết quả

Hãy đăng dự án mới để tìm Freelancer hoàn thành công việc cho bạn