Tìm kiếm Freelancer Art direction

Đảm bảo rằng tổng thể các sản phẩm đồ họa, bao gồm màu sắc, hình ảnh và ngữ cảnh của chúng, tạo ra sự ăn ý và phù hợp với thông điệp và mục tiêu của dự án.

Art vẽ tay, vẽ máy
Giá bắt đầu từ ₫100.000
Dịch vụ vẽ tranh minh họa/ Drawing/ Illustration
Giá bắt đầu từ ₫200.000