Tìm kiếm Freelancer Mixing & Mastering

Kết hợp các bài hát và điều chỉnh chất lượng âm thanh cuối trước khi phát hành.

Mẫu sản phẩm âm thanh của tôi
Giá bắt đầu từ ₫2.000.000