Dịch vụ của Freelancer về Kiểm thử & đảm bảo chất lượng

Đảm bảo chất lượng phần mềm với dịch vụ của các freelance kiểm thử và freelance QA trên VietGigs. Kiểm thử chất lượng, đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả.

Automation or manual testing for Web/API
Giá bắt đầu từ ₫240,000