Tìm kiếm Freelancer Lập trình & Công nghệ

Khám phá các freelancer IT, lập trình về Python, PHP, Javascript, Wordpress,...

Phát triển Website
Giá bắt đầu từ ₫2.000.000
Web Developer PHP (Laravel, WordPress)
Giá bắt đầu từ ₫3.990.000
Website FrontEnd Developer
Giá bắt đầu từ ₫1.000.000
Dịch vụ phát triển Website PHP thuần và Laravel
Giá bắt đầu từ ₫2.000.000
Lập trình viên Front-end
Giá bắt đầu từ ₫2.000.000
Automation or manual testing for Web/API
Giá bắt đầu từ ₫240.000
Dịch vụ phát triển website
Giá bắt đầu từ ₫2.000.000
Dịch vụ coding chất lượng cao -Biến ý tưởng thành hiện thực
Giá bắt đầu từ ₫1.100.000
Tạo cơ sở dữ liệu theo yêu cầu cho đồ án môn học
Giá bắt đầu từ ₫200.000
Tự động hóa các tác vụ của bạn bằng Powershell
Giá bắt đầu từ ₫300.000
Lập trình web Fullstack (React, NodeJs, ExpressJS, MongoDB)
Giá bắt đầu từ ₫2.000.000
Dịch vụ thiết kế website Wordpress
Giá bắt đầu từ ₫2.500.000