Công cụ tính thuế thu nhập cá nhân (Cập nhật 2024)

Cập nhật lần cuối vào 1 tuần trước

Áp dụng mức giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm) với người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng với mỗi người phụ thuộc (Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14)

Giảm trừ gia cảnh bản thân

11,000,000đ

Người phụ thuộc

4,400,000đ/người

Chọn vùng

Thu nhập tháng

VND

Số người phụ thuộc

Người

Bảng thuế thu nhập cá nhân

Tổng thu nhập tháng:
Bảo hiểm xã hội (8%):
Bảo hiểm y tế (1.5%):
Bảo hiểm thất nghiệp (1%):
Thu nhập trước thuế:
Giảm trừ gia cảnh:
Giảm trừ người phụ thuộc:
Thu nhập chịu thuế:
Thuế thu nhập cá nhân:

Bảng chi tiết thuế thu nhập cá nhân

Dưới 5 triệu (thuế suất 5%):
Từ 5 triệu đến 10 triệu (thuế suất 10%):
Từ 10 triệu đến 18 triệu (thuế suất 15%):
Từ 18 triệu đến 32 triệu (thuế suất 20%):
Từ 32 triệu đến 52 triệu (thuế suất 25%):
Từ 52 triệu đến 80 triệu (thuế suất 30%):
Trên 80 triệu (thuế suất 35%):