Giá bắt đầu từ ₫1,000,000

Phân tích dữ liệu

quangminhdo
quangminhdo
0 đơn hàng trong hàng đợi

Hoàn thành trong vòng 4 ngày

Liên hệ Freelancer

Files đính kèm

  • 1717880022866_607.pdf
  • 1717880094325_636.pdf

Hành động

Phân tích dữ liệu để hỗ trợ cho quá trình ra quyết định (decision-making process), sử dụng các công cụ như Excel/Google Sheets, Python, Power BI, SQL.