Giá bắt đầu từ ₫1,000,000

Kế toán và báo cáo thuế

Cereus
Cereus
0 đơn hàng trong hàng đợi

Hoàn thành trong vòng 1 tuần

Liên hệ Freelancer

Files đính kèm

  • 1713531269770_325.pdf

Hành động

Dịch vụ kế toán và báo cáo thuế là một phần quan trọng để đảm bảo sự tổ chức và chính xác trong quản lý tài chính của một doanh nghiệp. Với dịch vụ này, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ toàn diện để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý và tạo ra báo cáo tài chính chính xác.

Quy trình giao hàng:

  1. Phân tích nhu cầu: Mình sẽ làm việc với bạn để hiểu rõ nhu cầu kế toán và báo cáo thuế của doanh nghiệp của bạn.
  2. Thu thập thông tin: Mình sẽ yêu cầu và thu thập thông tin cần thiết, bao gồm tài liệu tài chính, hóa đơn, báo cáo thuế trước đó và các thông tin kế toán khác.
  3. Xử lý dữ liệu: Mình sẽ tiến hành phân loại, xử lý và nhập dữ liệu vào hệ thống kế toán của bạn, đảm bảo tính chính xác và bảo mật thông tin.
  4. Lập báo cáo tài chính: Mình sẽ tạo ra báo cáo tài chính hàng tháng, quý hoặc năm, bao gồm báo cáo lợi nhuận và lỗ, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
  5. Báo cáo thuế: Mình sẽ chuẩn bị và nộp các báo cáo thuế hàng tháng, quý hoặc năm cho cơ quan thuế, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý và tránh các rủi ro liên quan đến nợ thuế

Yêu cầu của khách hàng:

  • Cung cấp các tài liệu và thông tin cần thiết để thực hiện kế toán và báo cáo thuế.
  • Đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin được cung cấp.
  • Tuân thủ các quy định pháp luật và luật kế toán hiện hành.

Thời gian giao hàng: Thời gian giao hàng sẽ phụ thuộc vào quy mô và phức tạp của dự án của bạn. Mình sẽ làm việc chặt chẽ với bạn để xác định lịch trình giao hàng phù hợp và đảm bảo đáp ứng yêu cầu của bạn.

Có thể bạn sẽ thích

Bạn cũng có thể thích các dịch vụ sau đây